Current StudentsPost Doctoral Fellows

Amitesh Roy
(amiteshroy94@yahoo.in)
Ankan Banerjee
(ankan1090@gmail.com)
Anupam Ghosh
(anupamghosh0019@gmail.com)
Gaurav Chopra
(gauravforward18@gmail.com)
Somnath De
(somnathde.mec@gmail.com)

Ph. D. Scholars (Regular)Abishek Khuswaha
(abhikushwaha8090@gmail.com)
Ankit Sahay
(ankitsahay02@gmail.com)

Induja P
(indujap2013@gmail.com)
Jayesh Dhadphale
(jayeshmd2612@gmail.com)
Manikandan R
(manikandanraghu05@gmail.com)
Praveen K
(kpn1994@gmail.com)
Ramesh Bhavi
(rameshbhavi003@gmail.com)
Rohit R
(rrohit2004@gmail.com)
Samerjeet Singh
(samarjeet.singh448@gmail.com)
Shri Vignesh
(kshrivignesh1995@gmail.com)
Shruti Tandon
(ae21d004@smail.iitm.ac.in)
Sivakumar S
(sivaakumars@gmail.com)
Thonti Beeraiah
(beeraiah.thonti@gmail.com)

M. S. Scholar

Sanket Ambedkar
(sanketambedkar@gmail.com)

B. Tech. Students

Andrea Elizabeth Biju
(andreaebiju@gmail.com)
Aswin Balaji T
(aswinbalaji247@gmail.com)
Atharva
(ae19b030@smail.iitm.ac.in)
Sneha Srikanth
(me18b031@smail.iitm.ac.in)
Nidhi Dilip Sonwane
(nidhisonwane1115@gmail.com)