Current Students

Post Doctoral Fellows

Samadhan A Pawar
(samadhanpawar@ymail.com)
Abin Krishnan
(abin.roja@gmail.com)
Premraj
(premraj2891@gmail.com)
Asalatha Nair
(asa4physics@gmail.com)

Ph. D. Scholars (Regular)

Manikandan R
(manikandanraghu05@gmail.com)
Amitesh Roy
(amiteshroy94@yahoo.in)
Induja P
(indujap2013@gmail.com)
Praveen K
(kpn1994@gmail.com)
Abishek Khuswaha
(abhikushwaha8090@gmail.com)

M. S. Scholar

Kushal Voona
(kushal002@gmail.com)
Shri Vignesh
(kshrivignesh1995@gmail.com)
Samerjeet Singh
(asamarjeet.singh448@gmail.com)

M. Tech. Student

Subham Banerjee
(subham.banerjee.hit54@gmail.com)
Saurabh Roy
(saurabh95roy@gmail.com)
Ankit Sahay
(sankitsahay02@gmail.com)

D. D. Students

G. Vedasri
(vedasrigodavarthi@gmail.com)
Krishna M.
(krishnamanoj2710@gmail.com)
Shruti Tandon
(shrutitandon97@gmail.com)

B. Tech. Students

Alan John Varghese
(ae16b019@smail.iitm.ac.in)